Delo na domu

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da mora delodajalec zagotavljati varne pogoje dela na domu. Podrobnejše obveznosti delodajalca v zvezi s tem so določene v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Delodajalec mora ne glede na to, da se delo opravlja v prostorih delačevega doma, izpolnjevati tudi vse ostale obveznosti v zvezi z varnostjo in varstvom pri delu,  enako, kot v primeru, ko se delo opravlja v poslovnih prostorih delodajalca. ZVZD-1 v zvezi z delom na domu namreč ne predvideva nobenih izjem, ne glede na njegove specifike.

Med obveznosti delodajalca po Zakonu o varstvu in zdravju pri delu sodijo predvsem:
  • poveritev opravljanja nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu, izvajanje zdravstvenih ukrepov pa medicini dela;
  • obveščanje delavcev o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom ter izdajanje navodil za varno delo;
  • usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo,
  • preverjanje ustreznosti delovnih razmer z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja,
  • preverjanje skladnosti delovne opreme s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in z obdobnimi pregledi in preizkusi, zagotavljanje varnega delovnega mesta.
Glede na navedeno bo moral delodajalec prostore, kjer se bo opravljalo delo na domu, pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pregledati pooblaščena oseba za varstvo pri delu, ki bo ugotovila, ali to delovno okolje izpolnjuje pogoje v smislu varnosti in zdravja pri delu. Tak ogled se opravi z delavčevim dovoljenjem.

V tem slmislu je smotrno, da se delodajalec in delavec dogovorita za možnost periodičnega vstopa v domače prostore delavca v pogodbi o zaposlitvi zaradi tekočega nadzora nad ustreznostjo delovnega okolja. Tudi v takih primerih je primerno, da delodajalec od delavca pridobi pisno soglasje za vstop, npr. enkrat na leto.

Več informacij o svetovanju pri delu na domu dobite na:
Mob.: Anja 041 227 900
El. pošta: info@lerolesnjak.si

Copyright © 2023, lerolesnjak.si | O piškotkih